อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจอาหารสะเทือน หลัง อย.ชง"ลดเกลือ"ในอาหาร

   องค์การอนามัยโลก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผนึกกำลังเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ได้จัดงานประชุมพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร เล็งปรับสูตรอาหารสำเร็จรูปให้ลดปริมาณเกลือลงถือเป็นความก้าวหน้า จากสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติที่ได้ผลักดันเรื่องนี้มาเป็นปีพร้อมเชิญผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ อาทิ ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลุ่มเครื่องปรุงรส อาทิ น้ำปลา และผู้ผลิตอาหารแช่เย็นแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส

   นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าสืบเนื่องความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ การรับประทานอาหาร ที่มีโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือ ในอัตราสูงมากของคนไทย ในปี 2550 โดยกรมอนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ประชากรไทยปัจจุบันนี้คนไทยได้รับการบริโภค เกลือ (โซเดียม) จากอาหารที่บริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน หรือมากกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องคือไม่ควรเกิน 2,000 มก. มากเป็น 2-3 เท่า จากความต้องการของร่างกาย

   นอกจากนี้การสำรวจจากสำนักงานสำรวจสุขภาพประชากรไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้าสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า ค่ามาตรฐานของการบริโภคโซเดียม อยู่ที่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเป็นการแสดงว่าประชากรไทยได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงกว่าความต้องการของร้างกายต่อวัน อีกทั้งองค์ การอนามัยโลกได้กำหนดให้การลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายที่ สำคัญ เพื่อต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วย

   จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจำดำเนินการเพื่อรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชนคนไทยโดยบูรณาการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เพื่อผลักดันให้การรับประทานเกลือและโซเดียมเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการควบคุมและป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อที่ต้องมีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

www.cleanfoodsthai.com/ ครัวอร่อยนะ

สงวนลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย จากครัวอร่อยนะ หากระเมิด ดำเนิน ตามกฎหมาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 176,861